Účtovníctvo

 

  • Komplexné vedenie účtovníctva vrátane spracovania podkladov a evidencie DPH a cestnej dane; spracovanie štatistických výkazov pre Národnú banku, štatistické úrady a Intrastat; vypracovanie ročnej účtovnej závierky a daňových priznaní k dani z príjmu FO a PO, komunikácia s Daňovými úradmi …
  • Komplexné spracovanie mzdovej agendy – Výpočet a evidencia miezd pre zamestnancov; spracovanie a zasielanie hlásení pre poisťovne a Daňový úrad; zasielanie výplatných pások zamestnancom; vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a zúčtovania zdravotného poistenia; príprava bankových prevodov; spracovanie potrebných potvrdení …
  • Podklady spracovávame v našom software alebo cez vzdialený prístup, kedy pracujeme v software na serveri klienta .
  • Reporting spracovaný podľa požiadaviek klienta. Prehľad je možné nastaviť a prispôsobiť podľa jednotlivých stredísk, zákaziek alebo produktov …
  • Odmena za služby vychádza od počtu dokladov za mesiac a počtu zamestnancov. Cena stanovíme po vzájomnej dohode s klientom (budúcim zamestnávateľom) …